Traditional

露坐

旋削甘瓜進酒卮,斷雲漠漠鬥離離。
北臨積水風來壯,東恨長林月上遲。
秋近不堪聞急杵,夜涼已復怯輕絺。
天孫老抱河梁恨,豈獨人生事可悲。

Simplified

露坐

旋削甘瓜进酒卮,断云漠漠斗离离。
北临积水风来壮,东恨长林月上迟。
秋近不堪闻急杵,夜凉已复怯轻絺。
天孙老抱河梁恨,岂独人生事可悲。

Pronunciation

lù zuò

xuán xiāo gān guā jìn jiǔ zhī , duàn yún mò mò dǒu lí lí 。
běi lín jī shuǐ fēng lái zhuàng , dōng hèn cháng lín yuè shàng chí 。
qiū jìn bù kān wén jí chǔ , yè liáng yǐ fù qiè qīng chī 。
tiān sūn lǎo bào hé liáng hèn , qǐ dú rén shēng shì kě bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.