Traditional

露青竹杖歌

鮮於仲通正當年,章仇兼瓊在蜀川。
約束蜀兒采馬鞭,蜀兒采鞭不敢眠。
橫截斜飛飛鳥邊,繩橋夜上層崖顛。
頭插白雲跨飛泉,采得馬鞭長且堅。
浮漚丁子珠聯聯,灰煮蠟楷光爛然。
章仇兼瓊持上天,上天雨露何其偏。
飛龍閑廄馬數千,朝飲吳江夕秣燕。
紅塵撲轡汗濕韉,師子麒麟聊比肩。
江面昆明洗刷牽,四蹄踏浪頭枿天。
蛟龍稽顙河伯虔,拓羯胡雛腳手鮮。
陳閎韓幹丹青妍,欲貌未貌眼欲穿。
金鞍玉勒錦連乾,騎入桃花楊柳煙。
十二樓中奏管弦,樓中美人奪神仙。
爭愛大家把此鞭,祿山入關關破年。
忽見揚州北邙前,隻有人還千一錢。
亭亭筆直無皴節,磨捋形相一條鐵。
市頭格是無人別,江海賤臣不拘紲。
垂窗掛影西窗缺,稚子覓衣挑仰穴。
家童拾薪幾拗折,玉潤猶沾玉壘雪。
碧鮮似染萇弘血,蜀帝城邊子規咽。
相如橋上文君絕,往年策馬降至尊,七盤九折橫劍門。
穆王八駿超昆侖,安用冉冉孤生根。
聖人不貴難得貨,金玉珊瑚誰買恩。

Simplified

露青竹杖歌

鲜于仲通正当年,章仇兼琼在蜀川。
约束蜀儿采马鞭,蜀儿采鞭不敢眠。
横截斜飞飞鸟边,绳桥夜上层崖颠。
头插白云跨飞泉,采得马鞭长且坚。
浮沤丁子珠联联,灰煮蜡楷光烂然。
章仇兼琼持上天,上天雨露何其偏。
飞龙闲厩马数千,朝饮吴江夕秣燕。
红尘扑辔汗湿鞯,师子麒麟聊比肩。
江面昆明洗刷牵,四蹄踏浪头枿天。
蛟龙稽颡河伯虔,拓羯胡雏脚手鲜。
陈闳韩干丹青妍,欲貌未貌眼欲穿。
金鞍玉勒锦连乾,骑入桃花杨柳烟。
十二楼中奏管弦,楼中美人夺神仙。
争爱大家把此鞭,禄山入关关破年。
忽见扬州北邙前,只有人还千一钱。
亭亭笔直无皴节,磨捋形相一条铁。
市头格是无人别,江海贱臣不拘绁。
垂窗挂影西窗缺,稚子觅衣挑仰穴。
家童拾薪几拗折,玉润犹沾玉垒雪。
碧鲜似染苌弘血,蜀帝城边子规咽。
相如桥上文君绝,往年策马降至尊,七盘九折横剑门。
穆王八骏超昆仑,安用冉冉孤生根。
圣人不贵难得货,金玉珊瑚谁买恩。

Pronunciation

lù qīng zhú zhàng gē

xiān yú zhòng tōng zhèng dāng nián , zhāng chóu jiān qióng zài shǔ chuān 。
yuē shù shǔ ér cǎi mǎ biān , shǔ ér cǎi biān bù gǎn mián 。
héng jié xié fēi fēi niǎo biān , shéng qiáo yè shàng céng yá diān 。
tóu chā bái yún kuà fēi quán , cǎi dé mǎ biān cháng qiě jiān 。
fú òu dīng zǐ zhū lián lián , huī zhǔ là kǎi guāng làn rán 。
zhāng chóu jiān qióng chí shàng tiān , shàng tiān yǔ lù hé qí piān 。
fēi lóng xián jiù mǎ shù qiān , zhāo yǐn wú jiāng xī mò yàn 。
hóng chén pū pèi hàn shī jiān , shī zǐ qí lín liáo bǐ jiān 。
jiāng miàn kūn míng xǐ shuā qiān , sì tí tà làng tóu niè tiān 。
jiāo lóng jī sǎng hé bó qián , tuò jié hú chú jiǎo shǒu xiān 。
chén hóng hán gān dān qīng yán , yù mào wèi mào yǎn yù chuān 。
jīn ān yù lè jǐn lián qián , qí rù táo huā yáng liǔ yān 。
shí èr lóu zhōng zòu guǎn xián , lóu zhōng měi rén duó shén xiān 。
zhēng ài dà jiā bǎ cǐ biān , lù shān rù guān guān pò nián 。
hū jiàn yáng zhōu běi máng qián , zhī yǒu rén huán qiān yī qián 。
tíng tíng bǐ zhí wú cūn jié , mó luō xíng xiāng yī tiáo tiě 。
shì tóu gé shì wú rén bié , jiāng hǎi jiàn chén bù jū xiè 。
chuí chuāng guà yǐng xī chuāng quē , zhì zǐ mì yī tiāo yǎng xué 。
jiā tóng shí xīn jī ǎo zhē , yù rùn yóu zhān yù lěi xuě 。
bì xiān sì rǎn cháng hóng xuè , shǔ dì chéng biān zǐ guī yān 。
xiāng rú qiáo shàng wén jūn jué , wǎng nián cè mǎ jiàng zhì zūn , qī pán jiǔ zhē héng jiàn mén 。
mù wáng bā jùn chāo kūn lún , ān yòng rǎn rǎn gū shēng gēn 。
shèng rén bù guì nán dé huò , jīn yù shān hú shuí mǎi ēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.