Traditional

青冢

上有饑鷹號,下有枯蓬走。
茫茫邊雪裏,一掬沙培塿。
傳是昭君墓,埋閉蛾眉久。
凝脂化為泥,鉛黛復何有。
唯有陰怨氣,時生墳左右。
郁郁如苦霧,不隨骨銷朽。
婦人無他才,榮枯系妍否。
何乃明妃命,獨懸畫工手。
丹青一詿誤,白黑相紛糾。
遂使君眼中,西施作嫫母。
同儕傾寵幸,異類為配偶。
禍福安可知,美顏不如醜。
何言一時事,可戒千年後。
特報後來姝,不須倚眉首。
無辭插荊釵,嫁作貧家婦。
不見青冢上,行人為澆酒。

Simplified

青冢

上有饥鹰号,下有枯蓬走。
茫茫边雪里,一掬沙培塿。
传是昭君墓,埋闭蛾眉久。
凝脂化为泥,铅黛复何有。
唯有阴怨气,时生坟左右。
郁郁如苦雾,不随骨销朽。
妇人无他才,荣枯系妍否。
何乃明妃命,独悬画工手。
丹青一诖误,白黑相纷纠。
遂使君眼中,西施作嫫母。
同侪倾宠幸,异类为配偶。
祸福安可知,美颜不如丑。
何言一时事,可戒千年后。
特报后来姝,不须倚眉首。
无辞插荆钗,嫁作贫家妇。
不见青冢上,行人为浇酒。

Pronunciation

qīng zhǒng

shàng yǒu jī yīng hào , xià yǒu kū péng zǒu 。
máng máng biān xuě lǐ , yī jū shā péi lǒu 。
chuán shì zhāo jūn mù , mái bì é méi jiǔ 。
níng zhī huà wéi ní , qiān dài fù hé yǒu 。
wéi yǒu yīn yuàn qì , shí shēng fén zuǒ yòu 。
yù yù rú kǔ wù , bù suí gǔ xiāo xiǔ 。
fù rén wú tā cái , róng kū xì yán fǒu 。
hé nǎi míng fēi mìng , dú xuán huà gōng shǒu 。
dān qīng yī guà wù , bái hēi xiāng fēn jiū 。
suì shǐ jūn yǎn zhōng , xī shī zuò mó mǔ 。
tóng chái qīng chǒng xìng , yì lèi wéi pèi ǒu 。
huò fú ān kě zhī , měi yán bù rú chǒu 。
hé yán yī shí shì , kě jiè qiān nián hòu 。
tè bào hòu lái shū , bù xū yǐ méi shǒu 。
wú cí chā jīng chāi , jià zuò pín jiā fù 。
bù jiàn qīng zhǒng shàng , xíng rén wéi jiāo jiǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.