Traditional

青梅引

我笑迷人,不信乖劣。
癡心戀,貪名利縈系。
落魄狂遊,每將術藝養道,用安身己。
道知和息。
藜杖藥瓢,蓑衣蠻笠。
縱大地有滿地正珠,那的直甚閑氣。
無限峰巒聳翠。
略撰個茅庵,用做棲心,幸有靈苗裔。
更兼泉水。
饑渴自然無癡。
獨坐深山裏。
悶看乾坤間隔,望落落如曉星之勢。
再遇何年,駕雲朝上帝。

Simplified

青梅引

我笑迷人,不信乖劣。
痴心恋,贪名利萦系。
落魄狂游,每将术艺养道,用安身己。
道知和息。
藜杖药瓢,蓑衣蛮笠。
纵大地有满地正珠,那的直甚闲气。
无限峰峦耸翠。
略撰个茅庵,用做栖心,幸有灵苗裔。
更兼泉水。
饥渴自然无痴。
独坐深山里。
闷看乾坤间隔,望落落如晓星之势。
再遇何年,驾云朝上帝。

Pronunciation

qīng méi yǐn

wǒ xiào mí rén , bù xìn guāi liè 。
chī xīn liàn , tān míng lì yíng xì 。
luò pò kuáng yóu , měi jiāng shù yì yǎng dào , yòng ān shēn jǐ 。
dào zhī hé xī 。
lí zhàng yào piáo , suō yī mán lì 。
zòng dà dì yǒu mǎn dì zhèng zhū , nà dí zhí shèn xián qì 。
wú xiàn fēng luán sǒng cuì 。
l gēng jiān quán shuǐ 。
jī kě zì rán wú chī 。
dú zuò shēn shān lǐ 。
mèn kàn qián kūn jiān gé , wàng luò luò rú xiǎo xīng zhī shì 。
zài yù hé nián , jià yún zhāo shàng dì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.