Traditional

青氈帳二十韻

合聚千羊毳,施張百子弮。
[司馬遷書雲:張空弮。
]骨盤邊柳健,色染塞藍鮮。
北制因戎創,南移逐虜遷。
汰風吹不動,禦雨濕彌堅。
有頂中央聳,無隅四向圓。
旁通門豁爾,內密氣溫然。
遠別關山外,初安庭戶前。
影孤明月夜,價重苦寒年。
軟暖圍氈毯,鎗摐束管弦。
最宜霜後地,偏稱雪中天。
側置低歌座,平鋪小舞筵。
閑多揭簾入,醉便擁袍眠。
鐵檠移燈背,銀囊帶火懸。
深藏曉蘭焰,暗貯宿香煙。
獸炭休親近,狐裘可棄捐。
硯溫融凍墨,瓶暖變春泉。
蕙帳徒招隱,茅庵浪坐禪。
貧僧應嘆羨,寒士定留連。
賓客於中接,兒孫向後傳。
王家誇舊物,未及此青氈。
[王子敬語偷兒雲:青氈我家舊物。
]

Simplified

青毡帐二十韵

合聚千羊毳,施张百子弮。
[司马迁书云:张空弮。
]骨盘边柳健,色染塞蓝鲜。
北制因戎创,南移逐虏迁。
汰风吹不动,御雨湿弥坚。
有顶中央耸,无隅四向圆。
旁通门豁尔,内密气温然。
远别关山外,初安庭户前。
影孤明月夜,价重苦寒年。
软暖围毡毯,鎗摐束管弦。
最宜霜后地,偏称雪中天。
侧置低歌座,平铺小舞筵。
闲多揭帘入,醉便拥袍眠。
铁檠移灯背,银囊带火悬。
深藏晓兰焰,暗贮宿香烟。
兽炭休亲近,狐裘可弃捐。
砚温融冻墨,瓶暖变春泉。
蕙帐徒招隐,茅庵浪坐禅。
贫僧应叹羡,寒士定留连。
宾客于中接,儿孙向后传。
王家夸旧物,未及此青毡。
[王子敬语偷儿云:青毡我家旧物。
]

Pronunciation

qīng zhān zhàng èr shí yùn

hé jù qiān yáng cuì , shī zhāng bǎi zǐ juàn 。
[ sī mǎ qiān shū yún : zhāng kōng juàn 。
] gǔ pán biān liǔ jiàn , sè rǎn sāi lán xiān 。
běi zhì yīn róng chuàng , nán yí zhú lǔ qiān 。
tài fēng chuī bù dòng , yù yǔ shī mí jiān 。
yǒu dǐng zhōng yāng sǒng , wú yú sì xiàng yuán 。
páng tōng mén huō ěr , nèi mì qì wēn rán 。
yuǎn bié guān shān wài , chū ān tíng hù qián 。
yǐng gū míng yuè yè , jià zhòng kǔ hán nián 。
ruǎn nuǎn wéi zhān tǎn , qiāng chuāng shù guǎn xián 。
zuì yí shuāng hòu dì , piān chēng xuě zhōng tiān 。
cè zhì dī gē zuò , píng pū xiǎo wǔ yán 。
xián duō jiē lián rù , zuì biàn yōng páo mián 。
tiě qíng yí dēng bèi , yín náng dài huǒ xuán 。
shēn cáng xiǎo lán yàn , àn zhù sù xiāng yān 。
shòu tàn xiū qīn jìn , hú qiú kě qì juān 。
yàn wēn róng dòng mò , píng nuǎn biàn chūn quán 。
huì zhàng tú zhāo yǐn , máo ān làng zuò chán 。
pín sēng yīng tàn xiàn , hán shì dìng liú lián 。
bīn kè yú zhōng jiē , ér sūn xiàng hòu chuán 。
wáng jiā kuā jiù wù , wèi jí cǐ qīng zhān 。
[ wáng zǐ jìng yǔ tōu ér yún : qīng zhān wǒ jiā jiù wù 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.