Traditional

青溪口送人歸嶽州

洞庭何處雁南飛,江菼蒼蒼客去稀。
帆帶夕陽千裏沒,天連秋水一人歸。
黃花浥露開沙岸,白鳥銜魚上釣磯。
歧路相逢無可贈,老年空有淚沾衣。

Simplified

青溪口送人归岳州

洞庭何处雁南飞,江菼苍苍客去稀。
帆带夕阳千里没,天连秋水一人归。
黄花浥露开沙岸,白鸟衔鱼上钓矶。
歧路相逢无可赠,老年空有泪沾衣。

Pronunciation

qīng xī kǒu sòng rén guī yuè zhōu

dòng tíng hé chǔ yàn nán fēi , jiāng tǎn cāng cāng kè qù xī 。
fān dài xī yáng qiān lǐ méi , tiān lián qiū shuǐ yī rén guī 。
huáng huā yì lù kāi shā àn , bái niǎo xián yú shàng diào jī 。
qí lù xiāng féng wú kě zèng , lǎo nián kōng yǒu lèi zhān yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.