Traditional

青玉案 此下原有青玉案一從東別長安道一首

無為大道人難曉。
隻為工夫少。
猛悟回光常返照。
三田之內,六府之中,塵垢頻頻掃。
諸緣斷處清懷抱。
一點虛靈自耀。
認得玄元清靜道。
百關調暢,一性圓明,得出遊仙島。

Simplified

青玉案 此下原有青玉案一从东别长安道一首

无为大道人难晓。
只为工夫少。
猛悟回光常返照。
三田之内,六府之中,尘垢频频扫。
诸缘断处清怀抱。
一点虚灵自耀。
认得玄元清静道。
百关调畅,一性圆明,得出游仙岛。

Pronunciation

qīng yù àn cǐ xià yuán yǒu qīng yù àn yī cóng dōng bié cháng ān dào yī shǒu

wú wéi dà dào rén nán xiǎo 。
zhī wéi gōng fū shǎo 。
měng wù huí guāng cháng fǎn zhào 。
sān tián zhī nèi , liù fǔ zhī zhōng , chén gòu pín pín sǎo 。
zhū yuán duàn chǔ qīng huái bào 。
yī diǎn xū líng zì yào 。
rèn dé xuán yuán qīng jìng dào 。
bǎi guān diào chàng , yī xìng yuán míng , dé chū yóu xiān dǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.