Traditional

青玉案

釘鞋踏破祥符路。
似白鷺,紛紛去。
試盝襆頭誰與度。
八廂兒事,兩員直殿,懷挾無藏處。
時辰報盡天將暮。
把筆胡填備員句。
試問閑愁知幾許。
兩條脂燭,半盂餿飯,一陣黃昏雨。

Simplified

青玉案

钉鞋踏破祥符路。
似白鹭,纷纷去。
试盝幞头谁与度。
八厢儿事,两员直殿,怀挟无藏处。
时辰报尽天将暮。
把笔胡填备员句。
试问闲愁知几许。
两条脂烛,半盂馊饭,一阵黄昏雨。

Pronunciation

qīng yù àn

dīng xié tà pò xiáng fú lù 。
sì bái lù , fēn fēn qù 。
shì lù fú tóu shuí yǔ dù 。
bā xiāng ér shì , liǎng yuán zhí diàn , huái xié wú cáng chǔ 。
shí chén bào jìn tiān jiāng mù 。
bǎ bǐ hú tián bèi yuán jù 。
shì wèn xián chóu zhī jī xǔ 。
liǎng tiáo zhī zhú , bàn yú sōu fàn , yī zhèn huáng hūn yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.