Traditional

青玉案

人生南北如歧路。
世事悠悠等風絮。
造化小兒無定據。
翻來覆去,倒橫直豎,眼見都如許。
伊周功業何須慕。
不學淵明便歸去。
坎止流行隨所寓。
玉堂金馬,竹籬茅舍,總是無心處。

Simplified

青玉案

人生南北如歧路。
世事悠悠等风絮。
造化小儿无定据。
翻来覆去,倒横直竖,眼见都如许。
伊周功业何须慕。
不学渊明便归去。
坎止流行随所寓。
玉堂金马,竹篱茅舍,总是无心处。

Pronunciation

qīng yù àn

rén shēng nán běi rú qí lù 。
shì shì yōu yōu děng fēng xù 。
zào huà xiǎo ér wú dìng jù 。
fān lái fù qù , dǎo héng zhí shù , yǎn jiàn dū rú xǔ 。
yī zhōu gōng yè hé xū mù 。
bù xué yuān míng biàn guī qù 。
kǎn zhǐ liú xíng suí suǒ yù 。
yù táng jīn mǎ , zhú lí máo shè , zǒng shì wú xīn chǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.