Traditional

青玉案

紅嬌綠軟芳菲遍。
正荏苒,春方半。
簾幕任垂花影亂。
年年此日,月娥仙子,來赴瑤池宴。
綺羅暗簾成行滿。
盡酌金樽十分勸。
願指松椿為壽算。
北堂深處,朱顏綠鬢,贏得此身強健。

Simplified

青玉案

红娇绿软芳菲遍。
正荏苒,春方半。
帘幕任垂花影乱。
年年此日,月娥仙子,来赴瑶池宴。
绮罗暗帘成行满。
尽酌金樽十分劝。
愿指松椿为寿算。
北堂深处,朱颜绿鬓,赢得此身强健。

Pronunciation

qīng yù àn

hóng jiāo lǜ ruǎn fāng fēi biàn 。
zhèng rěn rǎn , chūn fāng bàn 。
lián mù rèn chuí huā yǐng luàn 。
nián nián cǐ rì , yuè é xiān zǐ , lái fù yáo chí yàn 。
qǐ luó àn lián chéng xíng mǎn 。
jìn zhuó jīn zūn shí fēn quàn 。
yuàn zhǐ sōng chūn wéi shòu suàn 。
běi táng shēn chǔ , zhū yán lǜ bìn , yíng dé cǐ shēn qiáng jiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.