Traditional

青玉案

西風挾雨聲翻浪。
恰洗盡,黃茅瘴。
老慣人間齊得喪。
千巖高臥,五湖歸棹,替卻淩煙像。
故人小駐平戎帳。
白羽腰間氣何壯。
我老漁樵君將相。
小槽紅酒,晚香丹荔,記取蠻江上。

Simplified

青玉案

西风挟雨声翻浪。
恰洗尽,黄茅瘴。
老惯人间齐得丧。
千岩高卧,五湖归棹,替却凌烟像。
故人小驻平戎帐。
白羽腰间气何壮。
我老渔樵君将相。
小槽红酒,晚香丹荔,记取蛮江上。

Pronunciation

qīng yù àn

xī fēng xié yǔ shēng fān làng 。
qià xǐ jìn , huáng máo zhàng 。
lǎo guàn rén jiān qí dé sāng 。
qiān yán gāo wò , wǔ hú guī zhào , tì què líng yān xiàng 。
gù rén xiǎo zhù píng róng zhàng 。
bái yǔ yāo jiān qì hé zhuàng 。
wǒ lǎo yú qiáo jūn jiāng xiāng 。
xiǎo cáo hóng jiǔ , wǎn xiāng dān lì , jì qǔ mán jiāng shàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.