Traditional

青石

青石出自藍田山,兼車運載來長安。
工人磨琢欲何用?
石不能言我代言。
不願作人家墓前神道碣,墳土未幹名已滅。
不願作官家道旁德政碑,不鐫實錄鐫虛辭。
願為顏氏段氏碑,雕鏤太尉與太師。
刻此兩片堅貞質,狀彼二人忠烈姿。
義心若石屹不轉,死節名流確不移。
如觀奮擊朱泚日,似見叱呵希烈時。
各於其上題名謚,一置高山一沈水。
陵谷雖遷碑獨存,骨化為塵名不死。
長使不忠不烈臣,觀碑改節慕為人。
慕為人,勸事君。

Simplified

青石

青石出自蓝田山,兼车运载来长安。
工人磨琢欲何用?
石不能言我代言。
不愿作人家墓前神道碣,坟土未干名已灭。
不愿作官家道旁德政碑,不镌实录镌虚辞。
愿为颜氏段氏碑,雕镂太尉与太师。
刻此两片坚贞质,状彼二人忠烈姿。
义心若石屹不转,死节名流确不移。
如观奋击朱泚日,似见叱呵希烈时。
各于其上题名谥,一置高山一沉水。
陵谷虽迁碑独存,骨化为尘名不死。
长使不忠不烈臣,观碑改节慕为人。
慕为人,劝事君。

Pronunciation

qīng shí

qīng shí chū zì lán tián shān , jiān chē yùn zài lái cháng ān 。
gōng rén mó zhuó yù hé yòng ?
shí bù néng yán wǒ dài yán 。
bù yuàn zuò rén jiā mù qián shén dào jié , fén tǔ wèi gān míng yǐ miè 。
bù yuàn zuò guān jiā dào páng dé zhèng bēi , bù juān shí lù juān xū cí 。
yuàn wéi yán shì duàn shì bēi , diāo lòu tài wèi yǔ tài shī 。
kè cǐ liǎng piàn jiān zhēn zhì , zhuàng bǐ èr rén zhōng liè zī 。
yì xīn ruò shí yì bù zhuǎn , sǐ jié míng liú què bù yí 。
rú guān fèn jī zhū cǐ rì , sì jiàn chì hē xī liè shí 。
gè yú qí shàng tí míng shì , yī zhì gāo shān yī chén shuǐ 。
líng gǔ suī qiān bēi dú cún , gǔ huà wéi chén míng bù sǐ 。
cháng shǐ bù zhōng bù liè chén , guān bēi gǎi jié mù wéi rén 。
mù wéi rén , quàn shì jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.