Traditional

青衣春條詩

幽室鎖妖艷,無人蘭蕙芳。
春風三十載,不盡羅衣香。

Simplified

青衣春条诗

幽室锁妖艳,无人兰蕙芳。
春风三十载,不尽罗衣香。

Pronunciation

qīng yī chūn tiáo shī

yōu shì suǒ yāo yàn , wú rén lán huì fāng 。
chūn fēng sān shí zài , bù jìn luó yī xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.