Traditional

青門引 題古陽關 靜齊至正直記卷一

憑雁書遲,化蝶夢速,家遙夜永,翻然已到。
稚子歡呼,細君迎迓,拭去故袍塵帽。
問我假使萬裏封侯,何如歸早。
歸運且宜斟酌,富貴功名,造求非道。
靖節田園,子真巖谷,好記古人真樂。
此言良可取,被驢嘶恍然驚覺。
起來時,欲話無人,賦與黃沙衰草。

Simplified

青门引 题古阳关 静齐至正直记卷一

凭雁书迟,化蝶梦速,家遥夜永,翻然已到。
稚子欢呼,细君迎迓,拭去故袍尘帽。
问我假使万里封侯,何如归早。
归运且宜斟酌,富贵功名,造求非道。
靖节田园,子真岩谷,好记古人真乐。
此言良可取,被驴嘶恍然惊觉。
起来时,欲话无人,赋与黄沙衰草。

Pronunciation

qīng mén yǐn tí gǔ yáng guān jìng qí zhì zhèng zhí jì juàn yī

píng yàn shū chí , huà dié mèng sù , jiā yáo yè yǒng , fān rán yǐ dào 。
zhì zǐ huān hū , xì jūn yíng yà , shì qù gù páo chén mào 。
wèn wǒ jiǎ shǐ wàn lǐ fēng hóu , hé rú guī zǎo 。
guī yùn qiě yí zhēn zhuó , fù guì gōng míng , zào qiú fēi dào 。
jìng jié tián yuán , zǐ zhēn yán gǔ , hǎo jì gǔ rén zhēn lè 。
cǐ yán liáng kě qǔ , bèi lǘ sī huǎng rán jīng jué 。
qǐ lái shí , yù huà wú rén , fù yǔ huáng shā shuāi cǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.