Traditional

青門怨

月痮煙景。
遠思孤影。
舊夢雲飛,離魂冰冷。
脈脈恨滿東風。
對孤鴻。
翠珠塵冷香如霧。
人何許。
心逐章臺絮。
夜深酒醒燭暗,獨倚危樓。
為誰愁。

Simplified

青门怨

月痮烟景。
远思孤影。
旧梦云飞,离魂冰冷。
脉脉恨满东风。
对孤鸿。
翠珠尘冷香如雾。
人何许。
心逐章台絮。
夜深酒醒烛暗,独倚危楼。
为谁愁。

Pronunciation

qīng mén yuàn

yuè zhàng yān jǐng 。
yuǎn sī gū yǐng 。
jiù mèng yún fēi , lí hún bīng lěng 。
mài mài hèn mǎn dōng fēng 。
duì gū hóng 。
cuì zhū chén lěng xiāng rú wù 。
rén hé xǔ 。
xīn zhú zhāng tái xù 。
yè shēn jiǔ xǐng zhú àn , dú yǐ wēi lóu 。
wéi shuí chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.