Traditional

青門柳

青青一樹傷心色,曾入幾人離恨中。
為近都門多送別,長條折盡減春風。

Simplified

青门柳

青青一树伤心色,曾入几人离恨中。
为近都门多送别,长条折尽减春风。

Pronunciation

qīng mén liǔ

qīng qīng yī shù shāng xīn sè , zēng rù jī rén lí hèn zhōng 。
wéi jìn dū mén duō sòng bié , cháng tiáo zhē jìn jiǎn chūn fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.