Traditional

靖安北街贈李二十

榆莢拋錢柳展眉,兩人並馬語行遲。
還似往年安福寺,共君私試卻回時。

Simplified

靖安北街赠李二十

榆荚抛钱柳展眉,两人并马语行迟。
还似往年安福寺,共君私试却回时。

Pronunciation

jìng ān běi jiē zèng lǐ èr shí

yú jiá pāo qián liǔ zhǎn méi , liǎng rén bìng mǎ yǔ xíng chí 。
huán sì wǎng nián ān fú sì , gòng jūn sī shì què huí shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.