Traditional

韋七自太子賓客再除秘書監,以長句賀而餞之

離筵莫愴且同歡,共賀新恩拜舊官。
屈就商山伴麋鹿,好歸蕓閣狎鹓鸞。
落星石上蒼苔古,畫鶴廳前白露寒。
老監姓名應在壁,相思試為拂塵看。

Simplified

韦七自太子宾客再除秘书监,以长句贺而饯之

离筵莫怆且同欢,共贺新恩拜旧官。
屈就商山伴麋鹿,好归芸阁狎鹓鸾。
落星石上苍苔古,画鹤厅前白露寒。
老监姓名应在壁,相思试为拂尘看。

Pronunciation

wéi qī zì tài zǐ bīn kè zài chú mì shū jiān , yǐ cháng jù hè ér jiàn zhī

lí yán mò chuàng qiě tóng huān , gòng hè xīn ēn bài jiù guān 。
qū jiù shāng shān bàn mí lù , hǎo guī yún gé xiá yuān luán 。
luò xīng shí shàng cāng tái gǔ , huà hè tīng qián bái lù hán 。
lǎo jiān xìng míng yīng zài bì , xiāng sī shì wéi fú chén kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.