Traditional

韋中丞西廳海榴

海花爭讓候榴花,犯雪先開內史家。
末客朝朝鈴閣下,從公步履玩年華。

Simplified

韦中丞西厅海榴

海花争让候榴花,犯雪先开内史家。
末客朝朝铃阁下,从公步履玩年华。

Pronunciation

wéi zhōng chéng xī tīng hǎi liú

hǎi huā zhēng ràng hòu liú huā , fàn xuě xiān kāi nèi shǐ jiā 。
mò kè zhāo zhāo líng gé xià , cóng gōng bù lǚ wán nián huá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.