Traditional

潁川留別司倉李萬

故人早負幹將器,誰言未展平生意。
想君疇昔高步時,肯料如今折腰事。
且知投刃皆若虛,日揮案牘常有餘。
槐暗公庭趨小吏,荷香陂水膾鱸魚。
客裏相逢款話深,如何歧路剩沾襟。
白雲西上催歸念,潁水東流是別心。
落日征驂隨去塵,含情揮手背城闉。
已恨良時空此別,不堪秋草更愁人。

Simplified

颍川留别司仓李万

故人早负干将器,谁言未展平生意。
想君畴昔高步时,肯料如今折腰事。
且知投刃皆若虚,日挥案牍常有馀。
槐暗公庭趋小吏,荷香陂水脍鲈鱼。
客里相逢款话深,如何歧路剩沾襟。
白云西上催归念,颍水东流是别心。
落日征骖随去尘,含情挥手背城闉。
已恨良时空此别,不堪秋草更愁人。

Pronunciation

yǐng chuān liú bié sī cāng lǐ wàn

gù rén zǎo fù gān jiāng qì , shuí yán wèi zhǎn píng shēng yì 。
xiǎng jūn chóu xī gāo bù shí , kěn liào rú jīn zhē yāo shì 。
qiě zhī tóu rèn jiē ruò xū , rì huī àn dú cháng yǒu yú 。
huái àn gōng tíng qū xiǎo lì , hé xiāng bēi shuǐ kuài lú yú 。
kè lǐ xiāng féng kuǎn huà shēn , rú hé qí lù shèng zhān jīn 。
bái yún xī shàng cuī guī niàn , yǐng shuǐ dōng liú shì bié xīn 。
luò rì zhēng cān suí qù chén , hán qíng huī shǒu bèi chéng yīn 。
yǐ hèn liáng shí kōng cǐ bié , bù kān qiū cǎo gēng chóu rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.