Traditional

題一作送劉煉師歸山

風急雲輕鶴背寒,洞天誰道卻歸難。
千山萬水瀛洲路,何處煙飛是醮壇。

Simplified

题一作送刘炼师归山

风急云轻鹤背寒,洞天谁道却归难。
千山万水瀛洲路,何处烟飞是醮坛。

Pronunciation

tí yī zuò sòng liú liàn shī guī shān

fēng jí yún qīng hè bèi hán , dòng tiān shuí dào què guī nán 。
qiān shān wàn shuǐ yíng zhōu lù , hé chǔ yān fēi shì jiào tán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.