Traditional

題東樓前李使君所種櫻桃花

身入青雲無見日,手栽紅樹又逢春。
唯留花向樓前著,故故拋愁與後人。

Simplified

题东楼前李使君所种樱桃花

身入青云无见日,手栽红树又逢春。
唯留花向楼前著,故故抛愁与后人。

Pronunciation

tí dōng lóu qián lǐ shǐ jūn suǒ zhǒng yīng táo huā

shēn rù qīng yún wú jiàn rì , shǒu zāi hóng shù yòu féng chūn 。
wéi liú huā xiàng lóu qián zhù , gù gù pāo chóu yǔ hòu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.