Traditional

題令狐家木蘭花

膩如玉指塗朱粉,光似金刀剪紫霞。
從此時時春夢裏,應添一樹女郎花。

Simplified

题令狐家木兰花

腻如玉指涂朱粉,光似金刀剪紫霞。
从此时时春梦里,应添一树女郎花。

Pronunciation

tí líng hú jiā mù lán huā

nì rú yù zhǐ tú zhū fěn , guāng sì jīn dāo jiǎn zǐ xiá 。
cóng cǐ shí shí chūn mèng lǐ , yīng tiān yī shù nǚ láng huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.