Traditional

題僧庵

細路穿雲塢,危橋渡野塘。
人稀土花碧,屋老瓦松長。
憂患雙蓬鬢,裝資一布囊。
燒薪藉余暖,今夜有新霜。

Simplified

题僧庵

细路穿云坞,危桥渡野塘。
人稀土花碧,屋老瓦松长。
忧患双蓬鬓,装资一布囊。
烧薪藉余暖,今夜有新霜。

Pronunciation

tí sēng ān

xì lù chuān yún wù , wēi qiáo dù yě táng 。
rén xī tǔ huā bì , wū lǎo wǎ sōng cháng 。
yōu huàn shuāng péng bìn , zhuāng zī yī bù náng 。
shāo xīn jiè yú nuǎn , jīn yè yǒu xīn shuāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.