Traditional

題元十八溪居

溪嵐漠漠樹重重,水檻山窗次第逢。
晚葉尚開紅躑躅,秋芳初結白芙蓉。
聲來枕上千年鶴,影落杯中五老峰。
更愧殷勤留客意,魚鮮飯細酒香濃。

Simplified

题元十八溪居

溪岚漠漠树重重,水槛山窗次第逢。
晚叶尚开红踯躅,秋芳初结白芙蓉。
声来枕上千年鹤,影落杯中五老峰。
更愧殷勤留客意,鱼鲜饭细酒香浓。

Pronunciation

tí yuán shí bā xī jū

xī lán mò mò shù zhòng zhòng , shuǐ jiàn shān chuāng cì dì féng 。
wǎn yè shàng kāi hóng zhí zhú , qiū fāng chū jié bái fú róng 。
shēng lái zhěn shàng qiān nián hè , yǐng luò bēi zhōng wǔ lǎo fēng 。
gēng kuì yīn qín liú kè yì , yú xiān fàn xì jiǔ xiāng nóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.