Traditional

題元錄事開元所居

幽居蘿薜情,高臥紀綱行。
鳥散秋鷹下,人閑春草生。
冒風歸野寺,收印出山城。
今日新安郡,因君水更清。

Simplified

题元录事开元所居

幽居萝薜情,高卧纪纲行。
鸟散秋鹰下,人闲春草生。
冒风归野寺,收印出山城。
今日新安郡,因君水更清。

Pronunciation

tí yuán lù shì kāi yuán suǒ jū

yōu jū luó bì qíng , gāo wò jì gāng xíng 。
niǎo sàn qiū yīng xià , rén xián chūn cǎo shēng 。
mào fēng guī yě sì , shōu yìn chū shān chéng 。
jīn rì xīn ān jùn , yīn jūn shuǐ gēng qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.