Traditional

題元陽觀舊讀書房贈李範

此觀十年遊,此房千裏宿。
還來舊窗下,更取君書讀。

Simplified

题元阳观旧读书房赠李范

此观十年游,此房千里宿。
还来旧窗下,更取君书读。

Pronunciation

tí yuán yáng guān jiù dú shū fáng zèng lǐ fàn

cǐ guān shí nián yóu , cǐ fáng qiān lǐ sù 。
huán lái jiù chuāng xià , gēng qǔ jūn shū dú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.