Traditional

題北窗

束擔還山讀舊書,斷編終日見唐虞。
千莖白發年華速,一點青燈夜漏徂。
厚價異時空市骨,大呼從昔不成盧。
細思天賦原非薄,跬步門前萬頃湖。

Simplified

题北窗

束担还山读旧书,断编终日见唐虞。
千茎白发年华速,一点青灯夜漏徂。
厚价异时空市骨,大呼从昔不成卢。
细思天赋原非薄,跬步门前万顷湖。

Pronunciation

tí běi chuāng

shù dān huán shān dú jiù shū , duàn biān zhōng rì jiàn táng yú 。
qiān jīng bái fā nián huá sù , yī diǎn qīng dēng yè lòu cú 。
hòu jià yì shí kōng shì gǔ , dà hū cóng xī bù chéng lú 。
xì sī tiān fù yuán fēi báo , kuǐ bù mén qián wàn qǐng hú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.