Traditional

題十八學士圖

隋日昏曀東南傾,雷塘風吹草木腥。
平時但忌黑色兒,不知乃有虯須生。
晉陽龍飛雲滃滃,關洛萬裏即日平。
東征歸來脫金甲,天策開府延豪英。
琴書閑暇永清晝,簪履光彩明華星。
高參伊呂列佐命,下者才氣猶崢嶸。
但余一恨到千載,高陽繆公來竄名。
老奸得誌國幾喪,李氏誅徙連孤嬰。
向令亟念履霜戒,危亂安得存勾萌。
眾賢一佞禍尚爾,掩卷涕淚臨風橫。

Simplified

题十八学士图

隋日昏曀东南倾,雷塘风吹草木腥。
平时但忌黑色儿,不知乃有虯须生。
晋阳龙飞云滃滃,关洛万里即日平。
东征归来脱金甲,天策开府延豪英。
琴书闲暇永清昼,簪履光彩明华星。
高参伊吕列佐命,下者才气犹峥嵘。
但余一恨到千载,高阳缪公来窜名。
老奸得志国几丧,李氏诛徙连孤婴。
向令亟念履霜戒,危乱安得存勾萌。
众贤一佞祸尚尔,掩卷涕泪临风横。

Pronunciation

tí shí bā xué shì tú

suí rì hūn yì dōng nán qīng , léi táng fēng chuī cǎo mù xīng 。
píng shí dàn jì hēi sè ér , bù zhī nǎi yǒu qiú xū shēng 。
jìn yáng lóng fēi yún wěng wěng , guān luò wàn lǐ jí rì píng 。
dōng zhēng guī lái tuō jīn jiǎ , tiān cè kāi fǔ yán háo yīng 。
qín shū xián xiá yǒng qīng zhòu , zān lǚ guāng cǎi míng huá xīng 。
gāo cān yī lǚ liè zuǒ mìng , xià zhě cái qì yóu zhēng róng 。
dàn yú yī hèn dào qiān zài , gāo yáng móu gōng lái cuàn míng 。
lǎo jiān dé zhì guó jī sāng , lǐ shì zhū xǐ lián gū yīng 。
xiàng líng jí niàn lǚ shuāng jiè , wēi luàn ān dé cún gōu méng 。
zhòng xián yī nìng huò shàng ěr , yǎn juàn tì lèi lín fēng héng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.