Traditional

題盧十一所居(一作盧十)

春風來幾日,先入辟疆園。
身外無餘事,閑吟晝閉門。

Simplified

题卢十一所居(一作卢十)

春风来几日,先入辟疆园。
身外无馀事,闲吟昼闭门。

Pronunciation

tí lú shí yī suǒ jū ( yī zuò lú shí )

chūn fēng lái jī rì , xiān rù bì jiāng yuán 。
shēn wài wú yú shì , xián yín zhòu bì mén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.