Traditional

題盧秘書夏日新栽竹二十韻

湘竹初封植,盧生來考槃。
久持霜節苦,新托露根難。
等度須當砌,疏稠要滿欄。
買憐分薄俸,栽稱作閑官。
葉翦藍羅碎,莖抽玉琯端。
幾聲清淅瀝,一簇綠檀欒。
未夜青嵐入,先秋白露團。
拂肩搖翡翠,熨手弄瑯玕。
韻透窗風起,陰鋪砌月殘。
炎天聞覺冷,窄地見疑寬。
梢動勝搖扇,枝低好掛冠。
碧籠煙冪冪,珠灑雨珊珊。
晚籜晴雲展,陰芽蟄虺蟠。
愛從抽馬策,惜未截魚竿。
松韻徒煩聽,桃夭不足觀。
梁慚當家杏,臺陋本司蘭。
[古詩雲:“盧家蘭室杏為梁。
”又,秘書府即蘭臺也。
]撐撥詩人興,勾牽酒客歡。
靜連蘆簟滑,涼拂葛衣單。
豈止消時暑,應能保歲寒。
莫同凡草木,一種夏中看。

Simplified

题卢秘书夏日新栽竹二十韵

湘竹初封植,卢生来考槃。
久持霜节苦,新托露根难。
等度须当砌,疏稠要满栏。
买怜分薄俸,栽称作闲官。
叶翦蓝罗碎,茎抽玉琯端。
几声清淅沥,一簇绿檀栾。
未夜青岚入,先秋白露团。
拂肩摇翡翠,熨手弄琅玕。
韵透窗风起,阴铺砌月残。
炎天闻觉冷,窄地见疑宽。
梢动胜摇扇,枝低好挂冠。
碧笼烟幂幂,珠洒雨珊珊。
晚箨晴云展,阴芽蛰虺蟠。
爱从抽马策,惜未截鱼竿。
松韵徒烦听,桃夭不足观。
梁惭当家杏,台陋本司兰。
[古诗云:“卢家兰室杏为梁。
”又,秘书府即兰台也。
]撑拨诗人兴,勾牵酒客欢。
静连芦簟滑,凉拂葛衣单。
岂止消时暑,应能保岁寒。
莫同凡草木,一种夏中看。

Pronunciation

tí lú mì shū xià rì xīn zāi zhú èr shí yùn

xiāng zhú chū fēng zhí , lú shēng lái kǎo pán 。
jiǔ chí shuāng jié kǔ , xīn tuō lù gēn nán 。
děng dù xū dāng qì , shū chóu yào mǎn lán 。
mǎi lián fēn báo fèng , zāi chēng zuò xián guān 。
yè jiǎn lán luó suì , jīng chōu yù guǎn duān 。
jī shēng qīng xī lì , yī cù lǜ tán luán 。
wèi yè qīng lán rù , xiān qiū bái lù tuán 。
fú jiān yáo fěi cuì , yùn shǒu nòng láng gān 。
yùn tòu chuāng fēng qǐ , yīn pū qì yuè cán 。
yán tiān wén jué lěng , zhǎi dì jiàn yí kuān 。
shāo dòng shèng yáo shàn , zhī dī hǎo guà guān 。
bì lóng yān mì mì , zhū sǎ yǔ shān shān 。
wǎn tuò qíng yún zhǎn , yīn yá zhé huǐ pán 。
ài cóng chōu mǎ cè , xī wèi jié yú gān 。
sōng yùn tú fán tīng , táo yāo bù zú guān 。
liáng cán dāng jiā xìng , tái lòu běn sī lán 。
[ gǔ shī yún :p lú jiā lán shì xìng wéi liáng 。
q yòu , mì shū fǔ jí lán tái yě 。
] chēng bō shī rén xīng , gōu qiān jiǔ kè huān 。
jìng lián lú diàn huá , liáng fú gé yī dān 。
qǐ zhǐ xiāo shí shǔ , yīng néng bǎo suì hán 。
mò tóng fán cǎo mù , yī zhǒng xià zhōng kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.