Traditional

題葉道士山房

水邊垂柳赤欄橋,洞裏仙人碧玉簫。
近得麻姑音信否,潯陽江上不通潮。

Simplified

题叶道士山房

水边垂柳赤栏桥,洞里仙人碧玉箫。
近得麻姑音信否,浔阳江上不通潮。

Pronunciation

tí yè dào shì shān fáng

shuǐ biān chuí liǔ chì lán qiáo , dòng lǐ xiān rén bì yù xiāo 。
jìn dé má gū yīn xìn fǒu , xún yáng jiāng shàng bù tōng cháo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.