Traditional

題周家歌者

清緊如敲玉,深圓似轉簧。
一聲腸一斷,能有幾多腸?

Simplified

题周家歌者

清紧如敲玉,深圆似转簧。
一声肠一断,能有几多肠?

Pronunciation

tí zhōu jiā gē zhě

qīng jǐn rú qiāo yù , shēn yuán sì zhuǎn huáng 。
yī shēng cháng yī duàn , néng yǒu jī duō cháng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.