Traditional

題噴玉泉

泉噴聲如玉,潭澄色似空。
練垂青嶂上,珠瀉綠盆中。
溜滴三秋雨,寒生六月風。
何時此巖下,來作濯纓翁。

Simplified

题喷玉泉

泉喷声如玉,潭澄色似空。
练垂青嶂上,珠泻绿盆中。
溜滴三秋雨,寒生六月风。
何时此岩下,来作濯缨翁。

Pronunciation

tí pēn yù quán

quán pēn shēng rú yù , tán chéng sè sì kōng 。
liàn chuí qīng zhàng shàng , zhū xiè lǜ pén zhōng 。
liū dī sān qiū yǔ , hán shēng liù yuè fēng 。
hé shí cǐ yán xià , lái zuò zhuó yīng wēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.