Traditional

題四仙像

曾看四嶽薦虞鰥,閱歲三千一瞬間。
歸臥青山孤絕處,白驢常伴白雲閑。

Simplified

题四仙像

曾看四岳荐虞鳏,阅岁三千一瞬间。
归卧青山孤绝处,白驴常伴白云闲。

Pronunciation

tí sì xiān xiàng

zēng kàn sì yuè jiàn yú guān , yuè suì sān qiān yī shùn jiān 。
guī wò qīng shān gū jué chǔ , bái lǘ cháng bàn bái yún xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.