Traditional

題四皓廟

臥逃秦亂起安劉,舒卷如雲得自由。
若有精靈應笑我,不成一事謫江州。

Simplified

题四皓庙

卧逃秦乱起安刘,舒卷如云得自由。
若有精灵应笑我,不成一事谪江州。

Pronunciation

tí sì hào miào

wò táo qín luàn qǐ ān liú , shū juàn rú yún dé zì yóu 。
ruò yǒu jīng líng yīng xiào wǒ , bù chéng yī shì zhé jiāng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.