Traditional

題壁

一團茅草亂蓬蓬,驀地燒天驀地空。
爭似滿爐煨榾柮,漫騰騰地暖烘烘。

Simplified

题壁

一团茅草乱蓬蓬,蓦地烧天蓦地空。
争似满炉煨榾柮,漫腾腾地暖烘烘。

Pronunciation

tí bì

yī tuán máo cǎo luàn péng péng , mò dì shāo tiān mò dì kōng 。
zhēng sì mǎn lú wēi gù duò , màn téng téng dì nuǎn hōng hōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.