Traditional

題天柱峰

太微星鬥拱瓊宮,聖祖琳宮鎮九垓。
天柱一峰擎日月,洞門千仞鎖雲雷。
玉光白橘相爭秀,金翠佳蓮蕊鬬開。
時訪左慈高隱處,紫清仙鶴認巢來。

Simplified

题天柱峰

太微星斗拱琼宫,圣祖琳宫镇九垓。
天柱一峰擎日月,洞门千仞锁云雷。
玉光白橘相争秀,金翠佳莲蕊鬬开。
时访左慈高隐处,紫清仙鹤认巢来。

Pronunciation

tí tiān zhù fēng

tài wēi xīng dǒu gǒng qióng gōng , shèng zǔ lín gōng zhèn jiǔ gāi 。
tiān zhù yī fēng qíng rì yuè , dòng mén qiān rèn suǒ yún léi 。
yù guāng bái jú xiāng zhēng xiù , jīn cuì jiā lián ruǐ dòu kāi 。
shí fǎng zuǒ cí gāo yǐn chǔ , zǐ qīng xiān hè rèn cháo lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.