Traditional

題天竺南院贈閑元旻清四上人

雜芳澗草合,繁綠巖樹新。
山深景候晚,四月有余春。
竹寺過微雨,石逕無纖塵。
白衣一居士,方袍四道人。
地是佛國土,人非俗交親。
城中山下別,相送亦殷勤。

Simplified

题天竺南院赠闲元旻清四上人

杂芳涧草合,繁绿岩树新。
山深景候晚,四月有余春。
竹寺过微雨,石迳无纤尘。
白衣一居士,方袍四道人。
地是佛国土,人非俗交亲。
城中山下别,相送亦殷勤。

Pronunciation

tí tiān zhú nán yuàn zèng xián yuán mín qīng sì shàng rén

zá fāng jiàn cǎo hé , fán lǜ yán shù xīn 。
shān shēn jǐng hòu wǎn , sì yuè yǒu yú chūn 。
zhú sì guò wēi yǔ , shí jìng wú xiān chén 。
bái yī yī jū shì , fāng páo sì dào rén 。
dì shì fó guó tǔ , rén fēi sú jiāo qīn 。
chéng zhōng shān xià bié , xiāng sòng yì yīn qín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.