Traditional

題孤山寺山石榴花示諸僧眾

山榴花似結紅巾,容艷新妍占斷春。
色相故關行道地,香塵擬觸坐禪人。
瞿曇弟子君知否,恐是天魔女化身。

Simplified

题孤山寺山石榴花示诸僧众

山榴花似结红巾,容艳新妍占断春。
色相故关行道地,香尘拟触坐禅人。
瞿昙弟子君知否,恐是天魔女化身。

Pronunciation

tí gū shān sì shān shí liú huā shì zhū sēng zhòng

shān liú huā sì jié hóng jīn , róng yàn xīn yán zhān duàn chūn 。
sè xiāng gù guān xíng dào dì , xiāng chén nǐ chù zuò chán rén 。
qú tán dì zǐ jūn zhī fǒu , kǒng shì tiān mó nǚ huà shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.