Traditional

題宇文子友所藏薛公鶴

仙人騏驥絕世稀,卵生凡禽似而非。
宮保妙筆窮化機,縞衣玄裳真令威;千年華表聊一歸,回首幸脫乘軒譏。
喙吞不恨菇米微,從吾曹遊安得肥。

Simplified

题宇文子友所藏薛公鹤

仙人骐骥绝世稀,卵生凡禽似而非。
宫保妙笔穷化机,缟衣玄裳真令威;千年华表聊一归,回首幸脱乘轩讥。
喙吞不恨菰米微,从吾曹游安得肥。

Pronunciation

tí yǔ wén zǐ yǒu suǒ cáng xuē gōng hè

xiān rén qí jì jué shì xī , luǎn shēng fán qín sì ér fēi 。
gōng bǎo miào bǐ qióng huà jī , gǎo yī xuán cháng zhēn líng wēi û qiān nián huá biǎo liáo yī guī , huí shǒu xìng tuō chéng xuān jī 。
huì tūn bù hèn gū mǐ wēi , cóng wú cáo yóu ān dé féi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.