Traditional

題尊信齋

於虖孔孟何其卓,如天日月地海嶽。
正令舉世皆楊墨,邪正豈復勞商搉?
雖然此道久橫流,執熱其誰不思濯?
魯鄒遺書世皆讀,要以尊信為善學。
吾友希真蓋其人,不肯俛首為齷齪。
羹藜飯豆欲老矣,功雖未竟誌則愨。
我居山陰子在閩,闕然不見千裏邈。
澤中久雨道路絕,叩戶忽聞聲剝啄。
尊信二字子所知,妙質豈復須斤斲。
伏生九十語已訛,失旦自慚猶喔喔。

Simplified

题尊信斋

於虖孔孟何其卓,如天日月地海岳。
正令举世皆杨墨,邪正岂复劳商搉?
虽然此道久横流,执热其谁不思濯?
鲁邹遗书世皆读,要以尊信为善学。
吾友希真盖其人,不肯俛首为龌龊。
羹藜饭豆欲老矣,功虽未竟志则悫。
我居山阴子在闽,阙然不见千里邈。
泽中久雨道路绝,叩户忽闻声剥啄。
尊信二字子所知,妙质岂复须斤斲。
伏生九十语已讹,失旦自惭犹喔喔。

Pronunciation

tí zūn xìn zhāi

yū hū kǒng mèng hé qí zhuó , rú tiān rì yuè dì hǎi yuè 。
zhèng líng jǔ shì jiē yáng mò , xié zhèng qǐ fù láo shāng què ?
suī rán cǐ dào jiǔ héng liú , zhí rè qí shuí bù sī zhuó ?
lǔ zōu yí shū shì jiē dú , yào yǐ zūn xìn wéi shàn xué 。
wú yǒu xī zhēn gài qí rén , bù kěn fǔ shǒu wéi wò chuò 。
gēng lí fàn dòu yù lǎo yǐ , gōng suī wèi jìng zhì zé què 。
wǒ jū shān yīn zǐ zài mǐn , què rán bù jiàn qiān lǐ miǎo 。
zé zhōng jiǔ yǔ dào lù jué , kòu hù hū wén shēng bāo zhuó 。
zūn xìn èr zì zǐ suǒ zhī , miào zhì qǐ fù xū jīn zhuó 。
fú shēng jiǔ shí yǔ yǐ é , shī dàn zì cán yóu ō ō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.