Traditional

題小松

憐君孤秀植庭中,細葉輕陰滿座風。
桃李盛時雖寂寞,雪霜多後始青蔥。
一年幾變枯榮事,百尺方資柱石功。
為謝西園車馬客,定悲搖落盡成空。

Simplified

题小松

怜君孤秀植庭中,细叶轻阴满座风。
桃李盛时虽寂寞,雪霜多后始青葱。
一年几变枯荣事,百尺方资柱石功。
为谢西园车马客,定悲摇落尽成空。

Pronunciation

tí xiǎo sōng

lián jūn gū xiù zhí tíng zhōng , xì yè qīng yīn mǎn zuò fēng 。
táo lǐ shèng shí suī jì mò , xuě shuāng duō hòu shǐ qīng cōng 。
yī nián jī biàn kū róng shì , bǎi chǐ fāng zī zhù shí gōng 。
wéi xiè xī yuán chē mǎ kè , dìng bēi yáo luò jìn chéng kōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.