Traditional

題小橋前新竹招客

雁齒小紅橋,垂檐低白屋。
橋前何所有,苒苒新生竹。
皮開坼褐錦,節露抽青玉。
筠翠如可餐,粉霜不忍觸。
閑吟聲未已,幽玩心難足。
管領好風煙,輕欺凡草木。
誰能有月夜,伴我林中宿。
為君傾一杯,狂歌竹枝曲。

Simplified

题小桥前新竹招客

雁齿小红桥,垂檐低白屋。
桥前何所有,苒苒新生竹。
皮开坼褐锦,节露抽青玉。
筠翠如可餐,粉霜不忍触。
闲吟声未已,幽玩心难足。
管领好风烟,轻欺凡草木。
谁能有月夜,伴我林中宿。
为君倾一杯,狂歌竹枝曲。

Pronunciation

tí xiǎo qiáo qián xīn zhú zhāo kè

yàn chǐ xiǎo hóng qiáo , chuí yán dī bái wū 。
qiáo qián hé suǒ yǒu , rǎn rǎn xīn shēng zhú 。
pí kāi chè hè jǐn , jié lù chōu qīng yù 。
yún cuì rú kě cān , fěn shuāng bù rěn chù 。
xián yín shēng wèi yǐ , yōu wán xīn nán zú 。
guǎn lǐng hǎo fēng yān , qīng qī fán cǎo mù 。
shuí néng yǒu yuè yè , bàn wǒ lín zhōng sù 。
wéi jūn qīng yī bēi , kuáng gē zhú zhī qū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.