Traditional

題山石榴花

一叢千朵壓闌幹,翦碎紅綃卻作團。
風裊舞腰香不盡,露銷妝臉淚新幹。
薔薇帶刺攀應懶,菡萏生泥玩亦難。
爭及此花檐戶下,任人采弄盡人看。

Simplified

题山石榴花

一丛千朵压阑干,翦碎红绡却作团。
风袅舞腰香不尽,露销妆脸泪新干。
蔷薇带刺攀应懒,菡萏生泥玩亦难。
争及此花檐户下,任人采弄尽人看。

Pronunciation

tí shān shí liú huā

yī cóng qiān duǒ yā lán gān , jiǎn suì hóng xiāo què zuò tuán 。
fēng niǎo wǔ yāo xiāng bù jìn , lù xiāo zhuāng liǎn lèi xīn gān 。
qiáng wēi dài cì pān yīng lǎn , hàn dàn shēng ní wán yì nán 。
zhēng jí cǐ huā yán hù xià , rèn rén cǎi nòng jìn rén kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.