Traditional

題山頂寺

遙聞林下語,知是經行所。
日暮香風時,諸天散花雨。

Simplified

题山顶寺

遥闻林下语,知是经行所。
日暮香风时,诸天散花雨。

Pronunciation

tí shān dǐng sì

yáo wén lín xià yǔ , zhī shì jīng xíng suǒ 。
rì mù xiāng fēng shí , zhū tiān sàn huā yǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.