Traditional

題岐王舊山池石壁

樹深藤老竹回環,石壁重重錦翠斑。
俗客看來猶解愛,忙人到此亦須閑。
況當霽景涼風後,如在千巖萬壑間。
黃綺更歸何處去,洛陽城內有商山。

Simplified

题岐王旧山池石壁

树深藤老竹回环,石壁重重锦翠斑。
俗客看来犹解爱,忙人到此亦须闲。
况当霁景凉风后,如在千岩万壑间。
黄绮更归何处去,洛阳城内有商山。

Pronunciation

tí qí wáng jiù shān chí shí bì

shù shēn téng lǎo zhú huí huán , shí bì zhòng zhòng jǐn cuì bān 。
sú kè kàn lái yóu jiě ài , máng rén dào cǐ yì xū xián 。
kuàng dāng jì jǐng liáng fēng hòu , rú zài qiān yán wàn hè jiān 。
huáng qǐ gēng guī hé chǔ qù , luò yáng chéng nèi yǒu shāng shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.