Traditional

題嶽陽樓

嶽陽城下水漫漫,獨上危樓憑曲闌。
春岸綠時連夢澤,夕波紅處近長安。
猿攀樹立啼何苦,雁點湖飛渡亦難。
此地唯堪畫圖障,華堂張與貴人看。

Simplified

题岳阳楼

岳阳城下水漫漫,独上危楼凭曲阑。
春岸绿时连梦泽,夕波红处近长安。
猿攀树立啼何苦,雁点湖飞渡亦难。
此地唯堪画图障,华堂张与贵人看。

Pronunciation

tí yuè yáng lóu

yuè yáng chéng xià shuǐ màn màn , dú shàng wēi lóu píng qū lán 。
chūn àn lǜ shí lián mèng zé , xī bō hóng chǔ jìn cháng ān 。
yuán pān shù lì tí hé kǔ , yàn diǎn hú fēi dù yì nán 。
cǐ dì wéi kān huà tú zhàng , huá táng zhāng yǔ guì rén kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.