Traditional

題崔少尹上林坊新居

坊靜居新深且幽,忽疑縮地到滄州。
宅東籬缺嵩峰出,堂後池開洛水流。
高下三層盤野徑,沿洄十裏泛漁舟。
若能為客烹雞黍,願伴田蘇日日遊。

Simplified

题崔少尹上林坊新居

坊静居新深且幽,忽疑缩地到沧州。
宅东篱缺嵩峰出,堂后池开洛水流。
高下三层盘野径,沿洄十里泛渔舟。
若能为客烹鸡黍,愿伴田苏日日游。

Pronunciation

tí cuī shǎo yǐn shàng lín fāng xīn jū

fāng jìng jū xīn shēn qiě yōu , hū yí suō dì dào cāng zhōu 。
zhái dōng lí quē sōng fēng chū , táng hòu chí kāi luò shuǐ liú 。
gāo xià sān céng pán yě jìng , yán huí shí lǐ fàn yú zhōu 。
ruò néng wéi kè pēng jī shǔ , yuàn bàn tián sū rì rì yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.