Traditional

題崔常侍濟上別墅

求榮爭寵任紛紛,脫葉金貂隻有君。
散員疏去未為貴,小邑陶休何足雲。
山色好當晴後見,泉聲宜向醉中聞。
主人憶爾爾知否,拋卻青雲歸白雲。

Simplified

题崔常侍济上别墅

求荣争宠任纷纷,脱叶金貂只有君。
散员疏去未为贵,小邑陶休何足云。
山色好当晴后见,泉声宜向醉中闻。
主人忆尔尔知否,抛却青云归白云。

Pronunciation

tí cuī cháng shì jì shàng bié shù

qiú róng zhēng chǒng rèn fēn fēn , tuō yè jīn diāo zhī yǒu jūn 。
sàn yuán shū qù wèi wéi guì , xiǎo yì táo xiū hé zú yún 。
shān sè hǎo dāng qíng hòu jiàn , quán shēng yí xiàng zuì zhōng wén 。
zhǔ rén yì ěr ěr zhī fǒu , pāo què qīng yún guī bái yún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.